1. Házasság magyarországi anyakönyvezése

Magyar állampolgár külföldön kötött házasságát, valamint külföldön létesített bejegyzett élettársi kapcsolatát Magyarországon is anyakönyveztetni kell. Az anyakönyvezési kérelem előterjesztéséhez házasságkötés hazai anyakönyvezése esetén kérelemnyomtatvány kitöltése szükséges. A nyomtatványon a házastársaknak nyilatkozni kell a házassági névviselésről, illetve a születendő gyermekek születési családi nevéről is. Bejegyzett élettársi kapcsolat esetén ezt a nyomtatványt szükséges kitölteni.

További csatolandó mellékletek:

 • a magyar állampolgárságot igazoló irat másolata (érvényes magyar útlevél vagy személyazonosító igazolvány, honosítási okirat, illetve egy évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány);
 • a felek érvényes személyazonosító igazolványának vagy érvényes útlevelének másolata;
 • a magyar állampolgárságú fél születési anyakönyvi kivonatának másolata;
 • eredeti külföldi házassági anyakönyvi kivonat, hiteles magyar nyelvű fordítással és szükség esetén megfelelő hitelesítéssel (Apostille, diplomáciai felülhitelesítés) ellátva;
 • házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése előtti családi állapot igazolása: jogerős bontóítélet, amennyiben elvált családi állapotú; halotti anyakönyvi kivonat, amennyiben özvegy családi állapotú a kérelmező.

2. Házasság felbontásának magyarországi anyakönyvezése

Magyar állampolgár külföldön felbontott házasságát, illetve bejegyzett élettársi kapcsolatát Magyarországon is anyakönyvezni kell. Az anyakönyvezési kérelem előterjesztéséhez kérelemnyomtatvány kitöltése szükséges.

További csatolandó mellékletek:

 • a magyar állampolgárságot igazoló irat másolata (érvényes magyar útlevél vagy személyi igazolvány, honosítási okirat, illetőleg egy évnél nem régebben kiállított magyar állampolgársági bizonyítvány);
 • a házasságkötésről, bejegyzett élettársi kapcsolat felbontásáról kiállított magyar házassági anyakönyvi kivonat;
 • a házasság, bejegyzett élettársi kapcsolat felbontásáról szóló jogerős külföldi bírósági határozat hiteles magyar nyelvű fordítással és szükség esetén megfelelő hitelesítéssel (Apostille, diplomáciai felülhitelesítés) ellátva;
 • amennyiben a házasság felbontása az Európai Unió területén történt (Dánia kivételével), 2004. május 1. után jogerőre emelkedett bontó ítélet magyarországi bejegyzéséhez szükséges az illetékes bíróság által kibocsátott külön Igazolás csatolása is a Brüsszel II rendelet (2201/2003/EK) I. melléklete szerint. (A rendelet értelmében a határozathozatal helye szerinti EU-tagállam illetékes bírósága vagy hatósága bármely érdekelt fél kérelmére igazolást bocsát ki a rendelet melléklete szerinti formanyomtatványoknak megfelelően). Az igazolás hitelesítésére (Apostille, diplomáciai felülhitelesítés) nincs szükség.

Abban az esetben, ha a külföldön kötött házasság, illetve létesített bejegyzett élettársi kapcsolat korábban Magyarországon nem került anyakönyvezésre, a válás bejegyzésével egyidejűleg erre vonatkozó kérelmet is be kell nyújtani, ezzel azonban az ügyintézés ideje értelemszerűen meghosszabbodik és a csatolandó iratok köre is változik (pl. mellékelni kell a külföldi házassági anyakönyvi kivonatot is).

A válás bejegyzésére irányuló eljárás díjmentes.


3. Születés magyarországi anyakönyvezése

Magyar állampolgár gyermeke a törvény erejénél fogva a születésével magyar állampolgár lesz, függetlenül a születés helyétől. A külföldön történt születést Magyarországon is anyakönyveztetni kell, melyhez kérelemnyomtatvány kitöltése szükséges.

További csatolandó mellékletek:

 • eredeti külföldi születési anyakönyvi kivonat, hiteles magyar nyelvű fordítással és szükség esetén megfelelő hitelesítéssel (Apostille, diplomáciai felülhitelesítés) ellátva;
 • magyar állampolgár szülő(k) állampolgárságot igazoló iratának másolata (érvényes magyar útlevél vagy személyazonosító igazolvány, honosítási okirat, illetve három évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány);
 • külföldi állampolgárságú szülő állampolgárságot igazoló okmányának másolata (érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány);
 • magyar házassági anyakönyvi kivonat másolata (ha a szülők házasságukat Magyarországon kötötték, vagy hazailag anyakönyveztették). Ha a szülők külföldön kötött házasságukat Magyarországon nem anyakönyveztették, egyúttal azt is kérelmezni kell – Házasság külföldön;
 • ha a gyermek vonatkozásában betöltetlen az apai jogállás, akkor teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot, amit – jogszabályban meghatározott feltételek mellett – a konzul előtt is meg lehet tenni.

Az apai elismerő nyilatkozat megtételére vonatkozó eljárás díjköteles.


4. Haláleset magyarországi anyakönyvezése

A kérelem benyújtásához szükséges a kérelemnyomtatvány kitöltése, továbbá csatolandó:

 • eredeti külföldi halotti anyakönyvi kivonat (szükség esetén a megfelelő hitelesítéssel ellátva) és annak hiteles magyar fordítása (az utóbbit a konzuli tisztviselő és az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda végezheti el). A halotti anyakönyvi kivonatot a hozzátartozó szerzi be, annak beszerzéséhez a konzul csak egyedi méltánylást érdemlő esetben nyújthat segítséget, amennyiben azt a fogadó ország jogszabályai lehetővé teszik;
 • az elhunyt magyar állampolgár születési anyakönyvi kivonatának másolata;
 • a magyar állampolgárságot igazoló irat (a halál időpontjában érvényes magyar útlevél vagy személyazonosító igazolvány, honosítási okirat, illetve egy évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány);
 • az elhunyt valamennyi, rendelkezésre álló, magyar hatóság által kiállított okmánya;
 • családi állapotot igazoló okirat (pl.: jogerős bírói ítélet, halotti anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat). Amennyiben az elhalálozott családi állapotának igazolására okiratot nem csatolnak, az anyakönyvi bejegyzésnél ezt a rovatot az anyakönyvvezető kihúzza. Ez később javítható, ha a családi állapotot a fent leírt dokumentumokkal igazolják.